Απαγορευσεις

ENGLISH

We do not undertake the handling and transportation of items contained in the UPU List of Prohibited Items valid at the time, such as: radioactive materials, infectious substances, sensitive biological substances, explosives, flammable substances, corrosive material, narcotics, compressed gas and any other article whose transportation is prohibited by the International Air Transport Association (IATA) and the International Civil Aviation Organisation (ICAO).

Our forwarder has the right to check the item using any method or means, including the opening of the package in order to prevent the transportation of prohibited goods.

Items containing lithium batteries cannot be accepted for dispatch using the normal & fast service.

Alternatively they can be sent using the super-fast courier service which is provided in cooperation with DHL Cyprus Ltd. In this case please type in description the content of the parcel or envelope.

You should also note that every destination country has its own rules regarding the importation of goods. So please make sure that what you are sending is accepted in the specific country.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δεν αναλαμβάνουμε τη μεταφορά και διεκπεραίωση αντικειμένων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο των Απαγορευμένων Αντικειμένων της εκάστοτε Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης, μεταξύ των οποίων: ραδιενεργά υλικά, αλλοιώσιμες βιολογικές ουσίες, μολυσματικές ουσίες, εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα υλικά, διαβρωτικές ουσίες, ναρκωτικές ουσίες, συμπιεσμένα αέρια και άλλα αντικείμενα των οποίων η εισαγωγή ή διακίνηση απαγορεύεται στη χώρα προορισμού καθώς και αντικείμενα των οποίων τη μεταφορά δεν αποδέχεται ο Διεθνής Σύνδεσμος Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Για αποτροπή της μεταφοράς των προαναφερόμενων αντικειμένων, η μεταφορικές που συνεργαζόμαστε διατηρούν το δικαίωμα να ελέγξουν το δέμα με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και του ανοίγματός του.

Αντικείμενα τα οποία περιέχουν μπαταρίες λιθίου δεν γίνονται αποδεκτά μέσω των απλών & γρήγορων υπηρεσιών αποστολής.

Εναλλακτικά μπορούν μα αποσταλούν με την υπηρεσία η οποία παρέχεται σε συνεργασία με την εταιρεία DHL Κύπρου. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρετε το στην περιγραφή για το περιεχόμενο του δέματος ή φακέλου.

Επίσης, η κάθε χώρα εφαρμόζει κανονισμούς που απαγορεύουν την εισαγωγή στη χώρα διαφόρων εμπορευμάτων και άλλων ειδών. Αν έχετε αμφιβολία, παρακαλώ όπως ενημερωθείτε εάν το περιεχόμενο του δέματος σας θα είναι αποδεκτό στην χώρα παραλαβής.